Mii owe 2011 Manitoba Gaa-mooshka’ang Giizhaakonigewin Maagoniganing

FAQ Netaa-gagwedweng

 1. Wegonen wenji-onashowaadeg owe?
 2. Aaniin ji-izhi-gikendamaan dagwiiyaan imaa?
 3. Aazha na gii-giizhaakonigem ji-diba’igeng?
 4. Aaniin ge-izhi-gashkitooyaan geniin ji-diba’amaagoowaan?
 5. Aaniin ezhi-mooshkinebii’amaan?
 6. Wegonen dinookaan diba’igewinan ge-miigiweng Giizhaakonigewining?
 7. Aanapii ge-diba’amaagoowaan?
 8. Aaniin ji-izhi-mooshkinebii’igeyaan awiya onji?
 9. Wegonen mazina’igan ji-dagosidooyaan nimooshkinebii’igewining?
 10. Giishin dash Naadamaagewinini ji-mooshkinebiitamawid?
 11. Awenen naadamaagewininiwag niibawitamawaawaad ezhi-dibendaagozinid imaa?
 1. Wegonen wenji-onashowaadeg owe?

  Gaa-mooshka’ang 2011 gaa-akiiwang, niibowa awiyag onji Pinaymootang, Gaa-giishkikamigaag, Obashkodeyaang zhigwa Iskaajiwanong gaa-onjiiwaad gii-maajiigoziwag. April 3, 2012 gaa-izhiseg ogii-oko-onashowaanaawaa’ Manitoba dago Canada Gichi-ogimaawina’ gii-maanzhisewaad imaa onji gaa-gii-mooshka’ogowaad (daabishkoo wanichigewaad odaya’iimiwaan zhigwa ji-maajaawaad gaye).

  Ogiji-aya'ii izhaan

 2. Aaniin ji-izhi-gikendamaan dagwiiyaan imaa?

  Gakina onji Pinaymootang (Fairford), Gaa-giishkikamigaag, Obashkodeyaang zhigwa Iskaajiwanong daa-ondiziwag giishin apii 2011 gaa-izhiseg gii-ayaawaad imaa gaa-mooshka’ang.

  Abinoojiiyag gaye daa-mooshkinebii’igewag, debinaag gii-ayaawaad omaa Manitoba apii gaa-ziigwang 2011 (apii goda gii-nitaawigiwaad 2011 gemaa jibwaa gaa-mooshka’ang).

  Giishin awiyag imaa ezhi-dibendaagoziwaad gii-nibowaad ishkwaa ziigwang 2011 gaa-akiiwang, gewiinawaa daa-mooshkinebii’igewag diba’igewin onji. Bigo awiya ini enawemaad daa-mooshkinebii’ige ji-diba’igaazonid giishpin goda Gaa-niibawitamaagod (daabishkoo izhigaabawid gemaa niigaanishkang debendaminid) da-diba’amawaawan wiin odiba’igewini (wiindamaagem niisaya’ii).

  Ogiji-aya'ii izhaan

 3. Aazha na gii-giizhaakonigem ji-diba’igeng?

  Aazha gii-giizhaakonigaade owe January 12, 2018. Aan-gii-anaamimaasiwindwaa Manitoba Gichi-ogimaawin zhigwa Canada da-diba’igewag $90,283,000.00 minik. Da-dago diba’amawaawag naadamaagewininiwag (wiijichigewaad) zhigwa gaa-inagindenig owe izhichigewin.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 4. Aaniin ge-izhi-gashkitooyaan geniin ji-diba’amaagoowaan?

  Giishin gegiin ji-ondiziyamban, onjida ji-gechinaawang:

  1. Izhi-dibendaagozid Pinaymootang, Iskaajiwanong, Gaa-giiskikamigaag gemaa Obashkodeyaang; zhigwa
  2. Gii-ayaa omaa Manitoba 2011 gaa-ziigwang (jibwaa mooshka’ang).

  Ogiji-aya'ii izhaan

 5. Aaniin ezhi-mooshkinebii’amaan?

  Aaniin ji-izhichigeyan ji-ondinaman, ji-mooshkinebii’aman ji-miigiweyan gidaa-mikaan imaa mazina’iganan ezhising. Maagizhaa aazha gigii-odisigonan mazina’iganan. Giitwaam gidaa-miinigoo mazina’iganan ganoonad gaa-niigaanishkang gemaa gidaa-izhi-giigid 1-866-934-0509 gemaa maagoniganing owe manitobaflood@ricepoint.com.

  Gaa-niigaanishkag oga-onaatoonan maama’oobiwinan ji-wiiji’iwed mooshkinebii’igeng. Gaawiin memwech ji-diba’igeyan ji-izhaayan ono maama’oobiwinan.

  Giishpin noonde-izhaayan maama’oobiwin, inaabin imaa wiindamaageng gegoon ezhising (gaawiin memwech ji-izhaayan).

  MAAMAWIBIWINAN:

  RBC Convention Centre (375 York Avenue, Winnipeg, MB):

  April 24 - 11am akoo 8pm

  April 25 - 10am akoo 4pm

  Gypsumville Hall (Gypsumville, MB):    

  April 26 - 11am akoo 8pm

  April 27 - 10am akoo 4pm

  Biidoon mazina’iganan aandi daayan, ezhi-dibendaagoziwin gemaa gaye wegonenan gaa-wanichigeyan apii gaa-mooshka’ang.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 6. Wegonen dinookaan diba’igewinan ge-miigiweng Giizhaakonigewining?

  Niizhwewig ayaamagadoon diba’igewinan imaa Giizhaakonigewining:

  Meshkwaji-ayaawin Diba’igewin:

  Niigaan diba’igewinMeshkwaji-ayaawin Diba’igewinijigaade, mii owe gaa-izhi-maanzhiseyang gemaa gaa-wanichigeyan apii gaa-mooshka’ang ziigwang 2011 gaa-akiiwang.

  Dedibach dadiiba’igem aaniin ezhi-diba’igeng. Awiyag (gii-nibowaad/debendamowaad) gaa-gii-zanagi’igoowaad gemaa gii-maajiigoziwaad awashime nisowaki nawach da-giikinamawaawag apiich wiin ingiwe gaawiin nisowaki gii-ayaawaad imaa. Ezhi-dibendaagoziwaad ishkoniganing gii-gibichiiwaad apiich wiin agwaji-ishkonigan gaa-ayaawaad nawach da-giikinamawaawag. Abinoojiiyag gaye gii-ayaawaad omaa Manitoba 2011 gaa-akiiwang, gewiinawaa da-diba’amawaawag imaa Giizhaakonigewining onji. Mii-go eta da-ganawaabanjigaadeni abinoojiiyag daga gii-nitaa-daawaad ishkoniganing gemaa agwaji-aya’ii. Bigo minik abooshke gaa-meshkwaji-ayaawaad, abinoojiiyag ishkoniganing naasaab da-miinaawag, agwaji-aya’ii dash gii-ayaawaad nawach bangii da-ondiziwag.

  Bebikish izhiwebiziwin Diba’igewin: Owe Bebikish Izhiwebiziwin Diba’igewin onate awiyag ji-ondiziwaad imaa wenjiiwaad awashime gegoon gii-wanichigewaad apii gaa-mooshka’ang 2011 (daabishkoo gaawniin eta gidaya’iiman) aazha dash gaye gigii-diba’amaagoo imaa onji wiiji’iwewinan daabishkoo Disaster Financial Assistance, bebakaan zhooniyaa wiiji’iwewinan ji-maamiinochigeng.

  Ji-ondiziyan imaa onji Meshkwaji-ayaawin Diba’igewin, awiya ezhi-dibendaagozid imaa ji-gechinaawang aandi imaa gaa-wanichigeng. Ji-dagonaman mazina’iganan aandi imaa gaa-izhi-wanichigeyan ji-ondiziyan neyaab.

  Dibach abi imaa zhooniyaa Meshkwaji-ayaawin Diba’igewining. Giishin debwemagak ji-ondiziyamban imaa onji debwetang gaa-niigaanishkang, maagizhaa da-niisise aaniin minik ge-miinigooyamban nawach aaniish daa-onzaamiinowag awiyag iwe gaa-gagwedwewaad. Gaawiin owe dino diba’igewin da-miigiwesiim baanimaa gakina diba’igaadegin niigaan gaa-gii-gagwedweng.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 7. Aanapii ge-diba’amaagoowaan?

  Meshkwaji-ayaawin Diba’igewin da-miigiwem niigaan, baanimaa Bebikish Izhiwebiziwin Diba’igewinan da-miigiwem. Da-maajii-dadiiba’igem ani-dagwaagig gemaa biboog 2018 ge-izhiseg izhi-onashowem.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 8. Aaniin ji-izhi-mooshkinebii’igeyaan awiya onji?

  Giishin awiya iwe onji gii-nibod, awiya imaa ezhi-dibendaagozid daa-mooshkinebii’ige. Giishpin zhaaboseg, naadamaagewinini da-izhinizha’amawaa mazina’iganan awiya onji gaa-gii-nibod.

  Onashowewining onji awiya oga-dazhiikaan iwe ji-diba’amawind gaa-gii-ayaasig. Onaakonige-onashowewin daa-aabadad, da-wiinzo “Dezhiikang”, gemaa naadamaagewinini da-onasaa ge-diba’amawind onji. Da-gikenjigaade aaniin ge-izhichigeng gikenjigaadeg daga awe gaa-gii-nibod gii-ayaad ishkoniganing gemaa agwaji-aya’ii.

  Ishkoniganing

  Giishpin awiya gaa-gii-nibod gii-nitaa-daad ishkoniganing, Indigenous Services Canada gaa-inindwaa da-wiiji’iwewag (INAC ako gii-inaawag) dazhiikigaadeg owe diba’igewin, maagizhaa inawemaagan da-gagiiginaa ji-niibawitang gemaa anokii’aagan da-onasaa ji-bimendang. Geyaabi gegoon noonde-gikendaman, ganoonzh awe Indian Registry Administrator gaa-inind ji-wiiji’ig.

  Agwaji-ishkonigan

  Awiyag gaa-gii-nibowaad ji-diba’amawindwaaban, da-onachigaade aaniin ji-izhichigeng apii maamiinochigeng gaa-ayizhiwebizid gegoon gaa-dibendang, odaya’iiman gaye.

  1) “Onaakonige-onashowewinan Onateg”

  Da-ganawaabanjigaade Onaakonige-onashowewin giishin awashime $10,000 minik izhiseg. Ji-ganawaabanjigaadeg iwe, awe gaa-wiinzod imaa mazina’iganing onjida “ji-gagwedwed ji-onatenig odoonaakonige-onashowewin” Manitoba Gichi-onashowewining, Enanokiing, ji-diba’ang gaye aaniin minik ge-izhisenig.

  2) “Gaa-niigaanishkang Odoozhibii’igewinan”

  Gaa-niigaanishkang odoozhibii’igewin da-andawenjigaadeni giishpin gegoo mazina’igan gii-nagadanzig awe gaa-gii-nibod zhigwa debendang awashime $10,000 izhisenigin gemaa ateg onaakonige-onashowewin mazina’igan gaawiin idash awe gii-gagiiginaasii ji-bimendang. Ji-miinig mazina’igan gaa-niigaanishkang owe onji gidinawemaagan Manitoba eyaad ji-mooshkinebii’ang iwe “Request for Administration” mii iwe “Gagwedwewin Gaa-niigaanishkang Mazina’igan” imaa Manitoba Gichi-onashowewining, iwe Probate Division gaa-ijigaadeg, ji-diba’aman gaye ge-inagindeg. Giishpin gaa-gii-nibod mazina’igan gii-nagadang, ji-gigising imaa mooshkinebii’iganing.

  3) “Gaa-niigaanishkang Odoonashowewin” (dibenjigewin agindesinog $10,000)

  Gaa-niigaanishkang odoonashowewin mazina’igan da-miigiwem giishin debenjigaadeg $10,000 agindesinog, gaawiin dash wiin gagetin aya’iim. Ji-niibawitaman iwe ji-gagwedweyan mazina’igan “ imaa “Request for Order under Section 47 of The Court of Queen’s Bench Surrogate Practice Act” onaakonigewin Manitoba Gichi-onashowewining, Probate Division gaa-ijigaadeg, ji-diba’aman ge-inagindeg iwe. Giishpin gaa-gii-nibod gii-nagadang mazina’igan, ji-gigisijigaadeg mooshkinebii’iganing.

  Onaakonige-onashowewin mazina’igan ayaamagasinog, Gaa-niigaanishkang oga-onatoon aaniin dinookaan mazina’igan ge-aabadak, daabishkoo

  • wiigimaagag;
  • de-daso-bibooned abinoojii (dibinawe gemaa ombigi’);
  • oniigi’igoo;
  • wiijizhaan (dibinawe, aabita-wiijizhaan gemaa ogii-ombigi’igoo’ oniigi’igooma’ ini gaa-gii-nibonid);
  • a odoozhimikwe, odoozhimaa’; gemaa

  naanigoding, Awiya Onashowewining da-onasaa giishin ayaasinig enawemaad ji-niibawitamaagod.

  Inaabin imaa Manitoba Court of Queen’s Bench, Probate Division ji-mooshkinebii’aman, ge-diba’aman gaye

  Ogiji-aya'ii izhaan

 9. Wegonen mazina’igan ji-dagosidooyaan nimooshkinebii’igewining?

  Ezhi-dibendaagoziwaad eta ini niiwin ishkoniganan gaa-gii-ayaawaad Manitoba gaa-ziigwang 2011 de-izhigaabawiwag ji-gagwedwewaad. Awenen waa-mooshkinebii’iged ji-biidood ji-gechinaawing imaa izhi-dibendaagozid gii-ayaad gaye Manitoba apii gaa-ziigwang 2011.

  Mazina’iganan ge-andawenjigaadegin, daabishkoo:

  • Agowaa Mazina’igan
  • Ishkoniganing mazina’igan debweyan (Wezhibii’iged Ishkoniganing da-doodam)
  • Agowaa Aginjiganan (mazina’iganing ozhibii’igaadeg, giwiinzowin dago)


  Aanind mazina’iganan da-wiindamaagemagadoon aandi gaa-ayaad imaa onji 2011 daabishkoo ono gaa-ozhibii’igaadeg niisaya’ii. Onjida mazina’igan ji-izhising Ziigwang 2011 gemaa jibwaa apii, dagobii’igaadeg awe imaa onji wiinzowin dago aandi gaa-daad.

  Ezhinikaadeg Mazina’igan

  Aandi Ge-mikaman Mazina’iganan

  Gichi-ayaag (18 daso-bibooned gemaa nawach gitaadizid)

  Aabajichigan Diba’igewin (Daashkoo Hydro, Waasigani-bimide, Makade-bimide anokaadeg)

  Manitoba Hydro/Gas – 1-888-624-9376 gemaa

  204-480-5900

  Gichi-ogimaawin Diba’igewin gemaa Zagakigindeg Gegoon gemaa Azhe-diba’igewin

  Canada Revenue Agency  - 1-800-959-8281

  **Nashke: Giishin awiya gii-wiiji’ig mooshkinebii’igeyan (zagakibii’iged) gewiinawaa oga-ayaanaawaan ini.

  Anokiiwin Wiikobijigewin Mazina’igan

  Employment Insurance and Social Development - 1-800-206-7218

  Gaa-gii-anokiiwin Mazina’igan

  Service Canada – 1-819-654-6981

  Mino-ayaawin onji Bimiwinigoowin Mazina’iganan

  Bebakaan Mashkikiin Miigiweng, Aakoziiwigamigoon, Mashkikiiwininiwag, aakoziiwigamigoonsan.

  Manitoba Health Pharmacare Provincial Drug Program -  1-800-297-8099 or 204-786-7141

  First Nations and Inuit Health Branch Non-Insured Health Benefits – 1-877-983-0911 or 204-983-0911

  Manitoba Health, Seniors and Active Living -  Insured Benefits Branch1-800-392-1207 or 204-786-7101

  Aakoziwinan Zagakibii’igewinan:

  (daabishkoo, gonjiganan, aakoziiwigamig, mashkikiiwinini mazina’iganan)

  Bebakaan Mashkikiin Miigiweng, Aakoziiwigamigoon, Mashkikiiwininiwag, aakoziiwigamigoonsan.

  Manitoba Health Pharmacare Provincial Drug Program - 1-800-297-8099 or 204-786-7141

  First Nations and Inuit Health Branch Non-Insured Health Benefits – 1-877-983-0911 or 204-983-0911

  Manitoba Health, Seniors and Active Living - Insured Benefits Branch1-800-392-1207 or 204-786-7101

  Anishinaabe Mino-ayaawini-mazina’iganens

  Manitoba Health, Seniors and Active Living - Insured Benefits Branch1-800-392-1207 or 204-786-7101

  Canada Abinoojiiwi-diba’igewin – Diba’igewin

  Canada Revenue Agency – 1-800-387-1193

  Manitoba Abinoojiiwi-diba’igewin – Diba’igewin

  1-800-563-8793 or 204-523-5230

  Daawin Diba’igewin – Diba’igewin Mazina’igan

  Manitoba Housing Authority  - 1-800-661-4663

  Manitoba Rent Supplement Program - 204-945-2493

  Manitoba Shelter Benefit – 1-877-587-6224 or
  204-945-2197

  Ashandiwin Diba’igewin Mazina’igan

  55 Plus – 1-800-563-8793 or 204-523-5230

  Old Age Security – 1-800-277-9914

  Veterans Affairs Canada – 1-866-522-2122

  Employment and Income Assistance (EIA) –
  204-948-4000

  EIA - Central Intake Services – 204-948-4000

  Ayaangwaamiziwin Diba’igewin gemaa oshkichigaadeg

   

  Diba’ige Zagakibii’igewinan

   

  Zhooniyaa Mazina’igani-zagakibii’igewin

   

  Zhooniyaawigamig Zagakibii’igewin

   

  De-daso-biboonesigwaa (jibwaa 18 apiitiziwaad)

  Gikino’amaage Zagakibii’igewin

   (2011 izhising, daawin dago apii gaa-nitaawigiyan, wiidigewin, giishin ayaamagak (daashkoo agowaawin aginjigan gemaa giniigi’igoog)

  Dauphin River School

  Now Closed – was previously operated by Dauphin River First Nation

  Giba’igaade megwaa – Iskwaajiwanong ogii-bimendaanaawaa– 204-659-5370.  Frontier School Division (204-775-9741) arranges enrollment at either Little Sask School (204-659-2672) or Gypsumville School – 204-659-4475

  Lake St. Martin School – 204-942-6742

  (grades N-9) OR Narrows Education Authority – 204-942-2270

  Little Saskatchewan School – 204-659-2672

  (grades K-10) OR Little Saskatchewan Education Authority – 204-659-2672

  Pinaymootang School – 204-659-2045

  (grades N-12) OR Pinaymootang School Authority = Pinaymootang First Nation – 204-594-1290

  Frontier School Division - 204-775-9741

  Lakeshore School Division – 204-739-2101

   

  Gidaa-gashkitoon ji-ganoonadwaa ongo ji-gagwejimadwaa giitwaam ji-izhinizha’amookwaa 2011 mazina’iganan, aazha aabiding gii-miinikwaa.

  Giishin gagwedweyan Bebikish Izhiwebiziwin, onjida ji-miigiweyan mazina’igan ikidoomagakin ini gaa-gii-wanichigeyan.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 10. Giishin dash Naadamaagewinini ji-mooshkinebiitamawid?

  Onjida naadamaagewinini ginandawenimaa ji-mooshkinebii’ang owe gagwedwewin. Ezhi-niizhiwaad naadamaagewinini dago Gaa-niigaanishkang owe izhichigewin gidaa-wiiji’igoog, gaawiin ji-diba’igeyan, ji-wiindamookwaa gegoon noonde-gikendaman owe mooshkinebii’igewin.

  Giishpin gagiiginad naadamaagewinini, giin ji-diba’amawad. Gakina ge-nakwechigaadegin gegoon wiin da-izhinizha’amawaa ginaadamaagewininiim.

  Ogiji-aya'ii izhaan

 11. Awenen naadamaagewininiwag niibawitamawaawaad ezhi-dibendaagozinid imaa?

   

  McKenzie Lake Lawyers LLP

  Troniak Law

  Maagoniganing:

  www.mckenzielake.com

  www.Troniaklaw.com

  Maagonigan ozhibii’igan:

  manitobaflood@mckenzielake.com

  office@troniaklaw.com

  Giigidowin:

  1.844.672.5666

  1.877.947.1743

  Ogiji-aya'ii izhaan