Mii owe 2011 Manitoba Gaa-mooshka’ang Giizhaakonigewin Maagoniganing

Mii owe 2011 Manitoba Gaa-mooshka’ang Giizhaakonigewin Maagoniganing

Gii-giizhaakonigem gaa-mooshka’ang January 12, 2018, Manitoba Gichi-onashowewin ogii-giizhaakonaanaawaa’ apii gaa-mooshka’ang imaa Manitoba 2011 gaa-akiiwang, mii Anishinaabeg onji Pinaymootang (Fairford), Gaa-giishkikamigaag, Obashkodeyaang zhigwa Iskaajiwanong gaa-onji-maajiigoziwaad gemaa gii-zanagi’igowaad gii-gibichiiwaad.

Aana-gii-debimaasiwindwaa, Manitoba Gichi-ogimaawin zhigwa Canada Inaakonigewag wii-diba’igewaad, $90,283,000.00. Da-dago-diba’amawaawag naadamaagewininiwag (wiijichigewaad) zhigwa gaa-inagindenig owe izhichigewin.AWENEN GE-ONDIZID OMAA ONJI GIIZHAAKONIGEWINING?

Gakina Pinaymootang, Gaa-giishkikamigaag, Obashkodeyaang, Iskaajiwanong onji apii gaa-mooshka’ang 2011 gaa-akiiwang omaa Manitoba daa-gagwedwewag ji-diba’amawindwaa ji-meshkwaji-ayaawaad gaa-gii-izhiwebiziwaad.

Inaabin imaa Frequently Asked Questions gaa-izhibii’igaadeg netaa-gagwedweng Giizhaakonigewining.AANIIN JI-IZHICHIGEYAAN JI-ONDIZIYAAN IMAA ONJI GIIZHAAKONIGEWINING?

Ji-gagwedweyan diba’igewin imaa Giizhaakonigewining, wiijiiwesewaad imaa ji-mooshkinebii’igewaad gaa-niigaanishkaminid onji iwe onaakonigewin, ji-ayaajigaadegin gakina mazina’igan ge-andawenjigaadegin, ji-izhiwijigaadegin gemaa giin igo ji-anda-miigiweyan aandi dezhanjigaadegin jibwaa July 17, 2018 bagamiseg.

Inaabin imaa Frequently Asked Questions ji-wiindamaagooyan aaniin ji-izhi-mooshkinebii’igeyan ji-miigiweyan.

Click here to obtain a Claim Form.

GEGOON JI-MINJIMENDAMAN

Mooshkinebii’iganan Wiindamaagewinan:

RBC Convention Centre (Winnipeg , MB):

April 24 apii 11 a.m. akoo  8 p.m.

April 25 apii 10 a.m. akoo  4 p.m.

Gypsumville Hall (Gypsumville, MB):

April 26 apii 11 a.m. akoo  8 p.m.

April 27 apii 10 a.m. akoo  4 p.m.


Giizhiseg Diba’igewin onji:
Tuesday, July 17, 2018