Mii owe 2011 Manitoba Gaa-mooshka’ang Giizhaakonigewin Maagoniganing

Wiindamaageng Gegoon

Maama’oobiwinan da-ayaamagadoon Gaa-niigaanishkang ji-wiiji’aad ini gaa-mooshkinebii’igenid. Gaawiin gegoo inagindesinoon ji-izhaayan gaa-wii-mooshkinebii’iged. “Gaawiin memwech” ji-mooshkinebii’aman gegoon izhaayan imaa.

MAAMA’OOBIWINAN:

RBC Convention Centre (375 York Avenue, Winnipeg, MB):

April 24 - 11am akoo 8pm

April 25 - 10am akoo 4pm

Gypsumville Hall (Gypsumville, MB):      

April 26 - 11am akoo 8pm

April 27 - 10am akoo 4pm

Biidoon gimazina’iganan “gii-daayan omaa Manitoba” apii gaa-mooshka’ang (ziigwang 2011) zhigwa gidagowaa-mazina’igan. Giishin noonde-mooshkinebii’am Bebikish Izhiwebiziwin, biidoon ini mazina’iganan ge-wiiji’igooyan. Gidaa-mikaanan aaniin dinookaan mazina’iganan endawendaman imaa  Frequently Asked Questions  maagoniganing (FAQ #9) ezhising.

Giishpin gii-izhinizha’amaagooyan “Notice package” wiindamaagewin, biidoon gimazina’igan ji-mooshkinebii’aman.

GWAAWAANJ JI-MOOSHKINEBII’IGEYAN WIINDAMAAGEWINAN:

Anamitoon gakina jibwaa mooshkinebii’igeyan

Gaawiin memwech ji-mooshkinebii’igeyan. Ozhibii’igeyan dash ji-babii’osiwan, gaawiin dash gaye nindaa-gechinaawisiimin ji-wiiji’igooyan apii -ge-mooshkinebii’igewidizoyan.

Igi Rice Point enindwaa odaabajitoonaawaa’ iwe Eventbrite ji-wiiji’igooyan mooshkinebii’igeyan.

Aanapii ge-wiijiwindwaaban awiyag imaa bezhig nitam mooshkinebii’igewin, nawach daa-minose endasing mooshkinebii’igeyan (niiwin eta ji-mooshkinebii’igeng).

Nitam: Maagonan “Here” aandi wiindamaagewin waa-izhaayan.

Ani-niizh: Maagonan REGISTER ji-maajitaayan.

Ani-nising: Inaabin aanapii ge-noonde-wiiji’igooyamban.

Ani-niiwin: Mooshkinebii’an aanapii ge-mooshkinebii’idizoyamban.

Ani-naanan: Maagonan iwe CHECKOUT ezhising ji-aanike-dazhiikaman.

Ani-ningodwaaswi: Inaabin iwe 'Your Information' ezhising ji-wiindamaageyan aweneniwiyan, mii iwe Eventbrite aabadad. Iwe “Ticket and Other Information' gigagwejimigoo wegonen iwe onji.

Ani-niizhwaasi: Maagonan iwe COMPLETE REGISTRATION neyaab giga-ozhibii’amaagoo gii-mooshkinebii’igewin.

RBC Convention Centre – Tuesday, April 24 (11am akoo 8pm) Maagonan HERE ji-mooshkinebii’igeyan.

RBC Convention Centre – Wednesday, April 25 (10am akoo 4pm) Maagonan HERE ji-mooshkinebii’igeyan

Gypsumville Community Hall – Thursday, April 26 (11am akoo 8pm) Maagonan HERE ji-mooshkinebii’igeyan

Gypsumville Community Hall – Thursday, April 26 (10am akoo 4pm) Maagonan HERE ji-mooshkinebii’igeyan